Prøysen i 100 - Jubileumskabaret

"Prøysen i 100" - 12. mars 2014

Programmet

Alf Å den som fikk være Å den som var en løvetann
Æille har et syskenbån på Gjøvik Æille så ner som a Ingebjørg Å huttetuttetei
Bånsull Basarvisa Blåklokkevikua
Den første løvetann Det var en gang en liten mus Dina med buteljen
Drømmevise Du ska få en dag i mårå Eplekartens sang
Hompetitten Julepresangen Min elskede er som en strengelek
Mitt hjerte er ditt Møte Musevisa
Nocturne Så seile vi på Mjøsa Sparegrisvisa
Spring-stepp Vægen til dansesletta Vise for gærne jinter

 

Øvingslokalet

Vårt øvingslokale i Løkkeåsveien 2 er omtalt i lokalhistoriewiki.no, og følgende tekst er tatt derfra (uredigert):

 

Bilde tatt 13.august 1905. Anledning ukjent.

Kommunelokalet, Løkkeåsveien 2, Sandvika, tidligere administra­sjons­bygg for Bærum kommune. Etter at formannskaps­loven ble vedtatt i 1837, leide Bærum lenge lokaler til sine politiske møter. I 1899 ble kommunelokalet i Løkkeåsveien bygd og tatt i bruk til administrasjon og politiske møter. Bygningen er oppført i dragestil etter tegninger av slottsarkitekt Hjalmar Welhaven. Bygget hadde herredsstyresal, formannskapssal og kontorer i 1. etasje, mens det var leiligheter i 2. og 3. etasje. I 1927 ble administrasjonen og den politiske virksomheten flyttet til det nye rådhuset. Deretter benyttet kommunen bygget til egne kontorer frem til politiet flyttet inn i 1935. Det var kontorer i 1. etasje og arrestlokaler i kjelleren. Politiet ble værende i bygningen frem til 1972. Bærum kommune eier fremdeles huset, der ulike kommunale kultur- og fritidstilbud driver sine aktiviteter. Tidligere lå det staller og utedoer i bakgården. Disse er nå revet.

 

Mer om Løkkeåsveien 2
Kulturstasjonen i nyere tid.
Kilde: bilder.baerum.kommune.no

I november 2006 var den røde tråd for månedens kulturminne Natur- og idretts­forvaltningens motto og visjon "Rik på opplevelser". Det gamle kommunehuset i Løkkeåsveien 2 var månedens kulturminne. Bærums første egne kommunehus ble tatt i bruk den 20. april 1899. Bygningen ble tegnet av slottsarkitekt Hjalmar Welhaven i nasjonal­romantisk dragestil. Det var en stil som oppsto på slutten av 1800-tallet og som hentet inspirasjon fra vikingtid og middelalder. Stilen gir assosiasjoner til stavkirker, stabbur og tømmerhus. Bygningen inneholdt opprinnelig kommunestyresal og formannskapssal i første etasje og leilighet i andre og tredje etasje. Stallene og utedoene som opprinnelig sto på gårdsplassen er revet. Bygningen fikk elektrisk lys 1906. I kjelleren finnes ennå varetekts­cellene fra den gang politiet holdt til i huset.

En helt vanlig dag i Løkkeåsveien. Bildet er fra visemøtet 14.sept.2012. Kilde: Budstikka.no

Behovet for et eget kommunelokale ble påpekt allerede et par år etter at formannskaps­loven ble vedtatt i 1837 og landet fikk folkestyre og stemmerett. De folkevalgte tilhørte eliten i samfunnet. Mellom 1846 og 1890 besto de av en prest, en baron, en forvalter, en seminar­bestyrer og 15 gårdbrukere. Før Bærum endelig fikk eget kommunehus, hadde de folkevalgte holdt til på Fornebo gård, Bærums Verk og i leide lokaler i Sandvika; fra slutten av 1860-årene i Erich Walles hus (ved Finstadgården i dag), og fra 1873 i Ringigården, som den gang var en trebygning i sveitserstil. Allerede etter få år var kommunehuset i Løkkeåsveien fra 1899 for lite, og i 1927 flyttet administrasjonen til Herredshuset (østre fløy i rådhuset), mens soren­skriveren flyttet inn i Løkkeåsveien 2. Bærum kommune hadde deretter kontorer i bygget til politiet flyttet inn ved årsskiftet 1934/35. I forbindelse med krigs­utbruddet måtte politiet flytte ut, men kom tilbake etter krigen, først som del av Oslo Politikammer, og fra 1. juli 1949 som det nyopprettede Asker og Bærum Politi­kammer. Etter at politiet flyttet ut i 1967, har huset hatt mange brukere; Heimevernet, Bærum Husflids­forening, Klubben Fritids­senter for utviklings­hemmede, Kultur­stasjonen og siden 2001 har avdeling Tilrettelagt fritid i Bærum kommune hatt kontorer der, og tilrettelagt for fritid­saktiviteter i huset og andre steder.

Litteratur: Andersen, Berit, Spor i landskapet, et riss av kulturhistorien i Akershus, 2006 Jacobsen, Jacob: Sandvika - i Bærum, 1979 Moe, Liv Frøysaa, Kulturminner i Sandvika, Rapport til kommunedelplan Sandvika, 2005 Myhre, Jan Eivind, Askers og Bærums historie, Bærum 1840-1980, 1982 Publisert: 29.08.2008 Sist endret: 15.01.2010 Forfatter: Liv Frøysaa Moe

Litt (eldre) informasjon

LITT INFORMASJON TIL INTERESSERTE

 

4.mai 2000 møttes Arne H. Traaen, Helge Johan Bolneset, Bjørn Lundiin, Paul Johnsen, Harald Dyrkorn og Knut Wollebæk hjemme hos Arne, Alle hadde bakgrunn fra Viseklubben Evert Taubes Venner og/eller Oslo Viseklubb. Alle bodde i Bærum og var enige om at det burde skapes et milljø for visesang der. De etablerte et interrimstyre og 5.mai var klubben formelt stiftet.

Man fikk straks god kontakt med Bærum kommune, som stilte lokale til disposisjon ved Kulturstasjonen, Løkkeåsveien 2 i Sandvika en kveld hver måned. Der har vi holdt til siden. Kulturetaten hjalp til med å annonsere innbydelse til det første klubbmøtet, som fant sted onsdag 6)7 2000 kl.10.00-22.00 i Løkkeåsveien 2. Der møttes 8 interesserte i tillegg til interrimstyret.

Ut over høsten gikk det slag i slag med møter og oppdrag for ulike interessenter. Etter hvert fikk vi også flere medlemmer – i dag er vi 24 – og vi ble godt integrert i de to paraplyorganisasjonene som i dag heter Norsk Viseforum og Østnorsk Viseforum. Gjennom disse har vi kontakt med andre viseklubber i hele landet. Vi har også medlemmer som arbeider sammen med visevenner fra hele norden for å dyrke den felles nordiske visekulturen, som virkelig er en rikdom.

De musikalske ferdighetene er varierende blant medlemmene, men alle er enige om at slik skal det være, enhver har lov til å synge med sitt nebb.

Repertoaret er vidt, vi synger både norske, svenske, engelske og gjerne andre lands viser, gamle som nye. De fleste trakterer et eller annet instrument, mest gitar, men vi har også bass, ukulele, munnspill, mandolin, keyboard og av og til trekkspill representert. Alderssammensetningen varierer, men de fleste er godt voksne. Vi vil gjerne ha flere yngre medlemmer.

Kjernen i klubblivet er de faste månedlige møtene med program og hyggelig samvær, Ellers tar vi på oss oppdrag for sykehjem, elresentere, bedrifter, private selskaper og andre arrangementer, hvor en eller flere av oss opptrer. Den årlige høstkabareten hvor vi inbyr publikum til Kulturstasjonen er blitt en fast tradisjon. Av og til besøker vi andre klubber eller vi får visitt fra andre hos oss. Og så har vi hyggelige sommeravslutninger og naturligvis julemøte med graut og gløgg. De senere år har vi fordelt medlemmene på mindre grupper for å styrke samarbeid og samhold utenom de faste, månedlige klubbmøtene.

Vi kan også glede oss over godt samarbeid med Bærum kommune og andre institusjoner gjennom mange år, og vi gir tilbake etter beste evne med sang og spill og vedlikeholdsdugnad ved Kulturstasjonen.

Vi har hittil ikke stilt bestemte opptakskrav til nye medlemmer, men det er en fordel at man behersker et instrument så noenlunde og har en brukbar stemme, og man må være villig til å stille opp ved oppdrag og til interne verv og oppgaver i klubben. Dette fordeler vi på en rimelig måte for den enkelte. Det skal være en glede, ikke et ork å være medlem av Bærum Viseklubb.

Er du interessert i å komme på besøk og kanskje vurdere medlemskap i klubben, så finner du oss her.

Klubben ble stiftet 5.mai år 2000 av gamle medlemmer av Viseklubben Evert Taubes venner i Oslo.
Vi fikk tilholdssted i Sandvikas gamle politistasjon - et 3 etasjers tømmerhus midt i hjertet av Sandvika.
Huset er senere omdøpt til Kulturstasjonen.
Her har vi hatt våre møter hver annen torsdag i måneden bortsett fra juli og august.
Medlemstallet har hele tiden ligget rundt 25 av folk fra 35 år og oppover jevnt fordelt mellom begge kjønn.

Vi har god kontakt med Kulturetaten i Bærum kommune som gir oss et tilskudd til driften hvert år.
Hver høst i oktober/november inviterer vi Bærums befolkning til vår årlige Høstkabaret i Kulturstasjonen. Da kommer ca. 60-70 mennesker og får en 2 akters viseaften med hjemmebakte kaker og kaffe i pausen.

Vi synger mest nordiske viser fra Bellmans tid til i dag, men vi synger også en og annen vise fra andre land. Siden vi har to opprinnelig danske medlemmer, håper vi på å få mer dansk inn i repertoaret. Vi skriver også noen viser selv.

Hvert år reiser vi rundt til 10-20 seniorsentra, bo-og behandlingssentra, pensjonistforeninger, private jubileer o.a.. Her opptrer vanligvis 2-4 av oss mot et rimelig honorar til klubben.

I 2010 feiret vi vårt 10-års jubileum med festmiddag med innbudte gjester, jubileumskavalkade m.m..

Vedtekter for Bærum Viseklubb

 (oppdatert 03.03.2019)

Formål

Skape et miljø for venner av den gode vise.
Oppmuntre medlemmene til å fremføre viser, eventuelt også lyrikk eller små prosa­stykker, ‒ både i klubben og i miljøer utenfor klubben.
Ha kontakt med andre visemiljøer og spre informasjon om norske og nordiske vise­arrangementer.

Medlemmer

Medlemmene forventes å yte noe i form av fremførelser og på andre måter bidra aktivt til å fremme klubbens formål.
Medlemmene kan invitere gjester til møtene. Gjester som er aktive kan, etter noen gangers gjeste­opptreden, søke om medlemskap.

Styret

Klubbens styre består av seks personer : Leder og fem styre­medlemmer hvorav en sekretær og en kasserer. I tillegg velges ett varamedlem til styret, som møter ved ordinært forfall eller etter særskilt innkalling. Styret er beslutnings­dyktig når minst fire medlemmer er til stede.
Leder velges for ett år av gangen og kan ikke ta mer enn 2 gjenvalg. Styre­med­lemmer velges for to år av gangen og på en slik måte at to er på valg hvert år.
Styret kaller inn til visekvelder og årsmøte, godkjenner nye med­lemmer, sørger for at klubbens regnskaper føres i henhold til god regnskaps­skikk og fører protokoll over alle vedtak som fattes. Regnskapet skal revideres av et medlem utenfor styret. Styret skal videre utarbeide årsplan og budsjett for klubbens fremdrift og legge disse frem til debatt på ett av de første møtene i driftsåret. Styret har også ansvaret for godkjen­nelse og forpliktelser for konserter og musikalske oppdrag som utføres i Bærum Vise­klubbs navn/regi.
Styret kan oppnevne medlemmer til forskjellige verv innen klubbens virksom­hets­område.
Valgkomiteen for neste år utgjøres av de to styremedlemmene som er på valg i inneværende år. Komiteen skal sørge for at vervene i styret til enhver tid er dekket. Komiteen skal videre innstille kandidat til revisor som velges for ett år av gangen.

Årsmøte

Årsmøte skal holdes innen utgangen av februar. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. Innmeldte saker skal være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. Styret legger frem forslag til:

  • Årsmelding og regnskap fra foregående år
  • Budsjett og kontingent for inneværende år
  • Eventuelle vedtektsendringer
  • Klubbens totale medlemstall
  • Innmeldte saker
  • Valg av leder, øvrige styremedlemmer og revisor

Årsmøtet behandler ovennevnte punkter og fatter nødvendige vedtak. Det avtroppende styret overrekker klubbens styreprotokoll til det nye styret, og forsikrer seg om at den inneholder et oppdatert eksemplar av vedtektene samt en ajourført medlemsliste.

Oppløsning

Klubben kan bare oppløses av årsmøtet. Aktiva skal om mulig deles mellom klubbens medlemmer.