Vedtekter for Bærum Viseklubb

 (oppdatert 03.03.2019)

Formål

Skape et miljø for venner av den gode vise.
Oppmuntre medlemmene til å fremføre viser, eventuelt også lyrikk eller små prosa­stykker, ‒ både i klubben og i miljøer utenfor klubben.
Ha kontakt med andre visemiljøer og spre informasjon om norske og nordiske vise­arrangementer.

Medlemmer

Medlemmene forventes å yte noe i form av fremførelser og på andre måter bidra aktivt til å fremme klubbens formål.
Medlemmene kan invitere gjester til møtene. Gjester som er aktive kan, etter noen gangers gjeste­opptreden, søke om medlemskap.

Styret

Klubbens styre består av seks personer : Leder og fem styre­medlemmer hvorav en sekretær og en kasserer. I tillegg velges ett varamedlem til styret, som møter ved ordinært forfall eller etter særskilt innkalling. Styret er beslutnings­dyktig når minst fire medlemmer er til stede.
Leder velges for ett år av gangen og kan ikke ta mer enn 2 gjenvalg. Styre­med­lemmer velges for to år av gangen og på en slik måte at to er på valg hvert år.
Styret kaller inn til visekvelder og årsmøte, godkjenner nye med­lemmer, sørger for at klubbens regnskaper føres i henhold til god regnskaps­skikk og fører protokoll over alle vedtak som fattes. Regnskapet skal revideres av et medlem utenfor styret. Styret skal videre utarbeide årsplan og budsjett for klubbens fremdrift og legge disse frem til debatt på ett av de første møtene i driftsåret. Styret har også ansvaret for godkjen­nelse og forpliktelser for konserter og musikalske oppdrag som utføres i Bærum Vise­klubbs navn/regi.
Styret kan oppnevne medlemmer til forskjellige verv innen klubbens virksom­hets­område.
Valgkomiteen for neste år utgjøres av de to styremedlemmene som er på valg i inneværende år. Komiteen skal sørge for at vervene i styret til enhver tid er dekket. Komiteen skal videre innstille kandidat til revisor som velges for ett år av gangen.

Årsmøte

Årsmøte skal holdes innen utgangen av februar. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. Innmeldte saker skal være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. Styret legger frem forslag til:

  • Årsmelding og regnskap fra foregående år
  • Budsjett og kontingent for inneværende år
  • Eventuelle vedtektsendringer
  • Klubbens totale medlemstall
  • Innmeldte saker
  • Valg av leder, øvrige styremedlemmer og revisor

Årsmøtet behandler ovennevnte punkter og fatter nødvendige vedtak. Det avtroppende styret overrekker klubbens styreprotokoll til det nye styret, og forsikrer seg om at den inneholder et oppdatert eksemplar av vedtektene samt en ajourført medlemsliste.

Oppløsning

Klubben kan bare oppløses av årsmøtet. Aktiva skal om mulig deles mellom klubbens medlemmer.